Home English
Srpski
Naslovna strana / O Endemitu / Statut
O nama Aktivnosti Publikacije Foto galerija Kontakt Linkovi
STATUT
EKOLOŠKOG DRUŠTVA "ENDEMIT"

Miroslav Tadić, koordinator
Grupa za lokalne zajednice

U skladu sa odredbama čl. 12. i 78. Zakona o udruženjima ("Službeni list RS", br.51/09), i čl. 7 važećeg Statuta na vanrednoj sednici Skupštine održanoj 20.07.2010., usvojen je sledeći:

S T A T U T
EKOLOŠKOG DRUŠTVA "ENDEMIT"


Opšte odredbe
Statutom Ekološkog društva „Endemit“ (u daljem tekstu Udruženje ), utvrđuju se: ciljevi i zadaci Udruženja, organi Udruženja , zastupanje i predstavljanje Udruženja, način korišćenja i raspolaganje sredstvima Udruženja, način obaveštavanja javnosti o radu Udruženja, način donošenja i izmena i dopuna Statuta, način donošenja odluke o prestanku rada Udruženja i način raspolaganja imovinom u slučaju prestanka rada Udruženja.

Član 1.
Ciljevi
Udruženje građana Ekološko društvo "Endemit" osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj zalaganje za zaštitu i poboljšanje kvaliteta životne sredine kao i zalaganje za uvođenje koncepta održivog razvoja.

Član 2.
Delatnost
Udruženje svoje ciljeve ostvaruje preko terenskih istraživanja, propagandnih akcija, kulturno-edukativnih aktivnosti, emancipacije i uopšte zalaganja za podizanje nivoa svesti građana, objavljivanja biltena o radu, knjiga i drugih publikacija, nastupa u medijima, anketa, različitih tribina, javnih organizovanih skupova, seminara, saradnje sa Univerzitetima, školama, stručnim udruzenjima i drugim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu.

Član 3.
Naziv i sedište
Naziv udruženja je: Ekološko društvo "Endemit".
Naziv udruženja na engleskom jeziku: Ecological Society „Endemit“
Ekološko društvo "Endemit" ima sedište u Beogradu.
Ekološko društvo "Endemit" svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 4.
Članstvo
Članovi Ekološkog društva "Endemit" mogu imati status punopravnog člana i status člana-saradnika.
Status člana-saradnika može dobiti svako lice koje prihvata ciljeve i Statut Udruženja , a čiji je zahtev za učlanjenje usvojio Upravni odbor. Da bi zahtev za učlanjenje bio usvojen, potrebno je da za njega glasa većina članova Upravnog odbora. Lice čiji zahtev za učlanjenje nije usvojio Upravni odbor, može ponovo podneti zahtev za učlanjenje najranije kroz mesec dana nakon zasedanja Upravnog odbora na kojem je zahtev odbijen.

Nakon dva meseca od dobijanja statusa člana-saradnika, to lice stiče pravo da podnese Upravnom odboru pismeni zahtev za dobijanje statusa punopravnog člana. Zahtev je usvojen ako protiv njega nije glasalo više od jednog člana Upravnog odbora. Član-saradnik čiji zahtev za dobijanje statusa punopravnog člana nije usvojen, ima pravo da mesec dana nakon zasedanja Upravnog odbora na kojem je zahtev odbijen ponovo podnese zahtev za dobijanje statusa punopravnog člana.

Punopravni član ima prava da pređe u status člana-saradnika podnošenjem pismenog zahteva o prelasku. Nakon podnošenja zahteva status tog člana se odmah menja. Punopravni član po automatizmu prelazi u status člana-saradnika ako ne učestvuje u radu Udru ž enja tokom 3 meseca neprekidno Lice čiji je status punopravnog člana promenjen u status člana-saradnika, može ponovo podneti zahtev za dobijanje statusa punopravnog člana najranije kroz mesec dana od dana prelaska u status člana-saradnika.

Član-saradnik i punopravni član mogu istupiti iz Udru ž enja davanjem pismene izjave o istupanju.

Upravni odbor može glasati o isključenju člana-saradnika ili punopravnog člana iz Udru ž enja na osnovu predloga najmanje tri punopravna člana. Predlog za isključenje se pismeno dostavlja predsedniku Upravnog odbora. U predlogu za isključenje se moraju nalaziti potpisi svih predlagača sa obrazloženjem. Predsednik Upravnog odbora je dužan da čuva u tajnosti identitet predlagača. Predlog za isključenje je usvojen ako je za njega glasalo više od polovine članova Upravnog odbora.

Član 5.
Prava i obaveze članova

Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3) plaća članarinu;
4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Punopravni član ima pravo da:
1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja ;
2. prisustvuje i učestvuje u odlučivanju na zasedanjima Skupštine;
3. bira i bude biran u organe Udruženja ;
4. bude ponovo izabran na istu funkciju u nekom od organa Udruženja ;
5. se uključi u aktivnosti društva u skladu sa svojim interesovanjima;
6. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja ;
7. prisustvuje zasedanju Upravnog odbora .

Član-saradnik ima mogućnost da:
1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja ;
2. prisustvuje zasedanjima Skupštine;
3. da bude uključen u aktivnosti društva u skladu sa svojim interesovanjima;
4. nakon dva meseca od sticanja statusa člana-saradnika podnese zahtev za dobijanje statusa punopravnog člana.
5. prisustvuje zasedanju Upravnog odbora

Član-saradnik nema prava da:
1. bira i bude biran u organe Ekološkog društva "Endemit";
2. učestvuje u odlučivanju Skupštine.

Punopravni član i član-saradnik su duzni da:
1. aktivno doprinose ostvarivanju ciljeva Ekološkog društva "Endemit";
2. plaćaju članarinu;
3. obavljaju druge poslove koje im poveri Upravni odbor.

Član 6.
Organi
Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 7.
Skupština
Skupštinu Udruženja čine svi njegovi punoletni članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o visini članarine za sledeću godinu;
8) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova sa pravom glasa. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova svih punopravnih članova Društva .

Član 8.
Upravni odbor
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom. Upravni odbor ima pet članova, koje bira i opoziva Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Član 9.
Ovlašćeno lice
Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca. Zamenik predsednika je ovlašćen da, u otsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 10.
Funkcija Upravnog odbora
Upravni odbor:
1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 11.
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor. Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 12.
Javnost rada
Rad Udruženja je javan. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem časopisa, biltena, različitih publikacija i internet rezentacije Udruženja .

Član 13.
Saradnja sa drugim organizacijama

Radi ostvarenja svojih ciljeva, Ekološko društvo "Endemit" uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Ekološko društvo "Endemit" može pristupiti međunarodnim ekološkim udruženjima, o čemu odluku donosi Upravni odbor.
Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od petnaest dana, u skladu sa zakonom.

Član 14.
Sredstva
Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.  

Član 15.
Privredna delatnost
Udruženje pribavlja sredstva prodajom svojih publikacija odnosno obavlja privrednu delatnost: 22110 – izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija.
Uduženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Član 16.
Edukacija
Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, kao i prodajom sekundarnih sirovina prikupljenih tokom realizacije akcija za čišćenje životne sredine ili proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica, kao i drugih oblika srodnih privrednih delatnosti koje udruženje obavlja.
Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Član 17.
Internet prezentacija Društva
Sadržaj internet izdanja Društva je u skladu sa ciljevima i delatnostima utvrđenim ovim statutom. Internet prezentacija Društva daje javni uvid u aktivnosti i planove, u cilju razmene informacija između članova, komunikacije sa organizacijama u Srbiji i inostranstvu, kao i informisanja svih posetilaca elektronske prezentacie o Ekološkom društvu “Endemit“, aktuelnostima, projektima i drugim podacima vezanim za Ekološko društvo „Endemit“.
Sadržinu elektronske prezentacije daju članovi u skladu sa ciljevima i delatnostima Društva; predhodno sadržina mora biti odobrena od strane Upravnog odbora ili posebno konstituisane Radne grupe, radi zaštite ciljeva i delatnosti Društva. Putem internet prezentacije Društva mogu se predstavljati i promovisati i druge organizacije koje ne narušavaju ciljeve i delatnosti Društva, ukoliko nisu nacionalno, politički ili u bilo kom diskriminativnom obliku orjentisane.

Član 18.
Prestanak rada Ekološkog društva "Endemit"
Udruženje građana Ekološko društvo "Endemit" prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarenje ciljeva Ekološkog društva "Endemit", kao i u drugim slučajevima.
U slučaju prestanka rada, po izmirenju obaveza, imovina Ekološkog društva "Endemit" preći će na udruženje ili organizaciju sličnih ciljeva koje odredi Skupština Ekološkog društva "Endemit".

 


Povratak na prethodnu stranu