Home English
Srpski
Naslovna strana / Grupa za lokalne zajednice / Matra/KNIP program
O nama Aktivnosti Publikacije Foto galerija Kontakt Linkovi
Kratak vodič kroz Matra/KNIP program

Istorijat i generalni ciljevi


Od 1989. godine započeo je proces transformacije zemalja jugoistočne Evrope u političkom, ekonomskom i socijalnom smislu, ka demokratskim i tržišno orjentisanim društvima.

 

Program za socijalne transformacije Ministarstva spoljnih poslova Holandije (Ministry of Foreign Affairs Social Transformation Programme – MATRA) teži da podrži socijalne i političke spekte ovog procesa. Ovaj program podržava aktivnosti koje promovišu reformu države, institucija, civilnog društva kao i bolju saradnju između pomenutih sektora.

 

Instrumenti i okvir


Matra program koristi različite instrumente da bi se ostvarili pomenuti ciljevi. Dva od pomenutih instrumenata su delegirana misijama (ambasadama) u inostranstvu (Matra/KAP i Matra/KNIP).
Matra/KNIP je deo Internacionalnog programa za upravljanje prirodom (PIN). PIN potpada pod nadležnost Ministarstva poljoprivrede, upravljanja prirodom i ribarstva.
Matra/KNIP program (Mali programi za upravljanje prirodom) imaju za cilj da unaprede i konsoliduju javnu svest i podstaknu upravljanje prirodom u zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope sa aspekta socijalnih transformacija.
Ovaj program je oformljen sa ciljem da budu u mogućnosti da nezavisno podržavaju lokalne inicijative za koje nije tražena podrška od strane Ministarstva spoljnih poslova.
Matra/KNIP je delegirana misijama u Ankari, Beogradu, Bratislavi, Bukureštu, Kijevu, Ljubljani, Moskvi, Pragu, Rigi, Sofiji, Talinu, Vilnijusu, Varšavi i Zagrebu. Matra/KAP program je, takođe, delegiran misijama u Istanbulu i St. Petesburgu.

Kriterijumi Matra/KNIP programa

Aplikacije za Matra/KNIP program moraju da zadovolje sledeće kriterijume:

 • Moraju da budu u saglasnosti sa odrednicama Matra programa;
 • Inicijative moraju da budu lokalne;
 • Ne bi trebalo da traje duže od 12 meseci;
 • Inicijative moraju da budu u vezi sa Akcionim planom za upravljanje prirodom u zemljama Centralne i Jugoistočne Evrope (2001-2004); sa razvojem politika i strategija zaštite biodiverziteta kao i njihovim implementacijama;
 • Aplikacije ne treba da prelaze iznos od 11,500 Evra.

Sledeći faktori takođe će biti razmatrani:

 • Kvalitet definisanja samog problema, ishoda i ciljnih grupa
 • Aktivnosti, očekivani rezultati, vremenski okvir i budžet;
 • Aktivno učešće same ciljne grupe u svim nivoima realizacije projekta;
 • Udeo/doprinos same ciljne grupe u projektu (novčano ili drugo);
 • Podrška, izvodljivost i održivost aktivnosti;
 • Kapacitet organizacije koja implementira aktivnost
 • Finansiranje je ograničeno na pokrivanje lokalnioh troškova;
 • Prednost se daje onim aktivnostima koje doprinose ulaganju u budućnost npr. za stimulaciju procesa na lokalnom nivou.

Sledeći uslovi ne kvalifikuju aktivnost za podršku Matra/KNIP programa:

 • Stalne plate i drugi konstantni troškovi (najam, struja, voda, gas i slično)
 • Naplative aktivnosti;
 • Međunarodni putni troškovi i/ili komercijalne aktivnosti;
 • Aktivnosti koje mogu da se pokriju od uobičajenog operacionog budžeta misije;
 • Projekti koji predstavljaju ponavljanje aktivnosti ili koji su već u toku;
 • Aktivnosti koje kao ciljnu grupu imaju centralnu vlast (izuzeci su neke institucije poput botaničkih bašti, naučnih instituta i slično).

Konsultanti mogu da se unajme samo uz razumne lokalne troškove. Njihove aktivnosti treba da budu limitirane i treba da budu u proporciji sa totalnim troškovima aktivnosti. Kofinansiranje je jedino moguće ako su aktivnosti Matra/KNIP programa jasno definisane, drugi izvori finansiranja su takođe specificirani u predlogu, budžet je balansiran i primetna uloga Matre je zagarantovana.

 
Posetite prezentaciju ambasade kraljevine Holandije